NORMA DAN ETIKA PEMANFAATAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM

Penulis

  • RUSDAN Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim

Kata Kunci:

Norma dan Etika, Faktor Ekonomi, Ekonomi Islam

Abstrak

Islam adalah agama yang menempatkan norma dan etika sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajarannya. Setiap Muslim dituntut menjunjung tinggi seperangkat norma dan etika itu dalam setiap aktivitasnya, tak terkecuali dalam kegiatan produksi. Umumnya, produksi dimaknai sebagai penciptaan nilai guna (utility) dan/atau penambahan nilai pada guna. Secara teoritis praktis, tanpa produksi, kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor meliputi, namun tidak dapat dibatasi pada tanah (land), tenaga kerja (labor), modal (capital), dan organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitik. Sementara pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dalam kegiatan produksi, ada beberapa faktor yang didayagunkan, mulai dari tanah (land), tenaga kerja (labor), modal (capital), hingga organisasi. Dalam konsepsi ekonomi Islam, pemanfaatan faktor-faktor produksi tersebut harus memperhatikan norma dan etika yang berlaku. Untuk itu, tanah (land) harus dipandang sebagai milik bersama yang berdimensi sosial yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat; kerja (labor) merupakan kewajiban, di mana pihak pemberi kerja mesti dapat berlaku adil kepada para pekerjanya, membayar upah tepat waktu dan menyediakan fasilitas sosial pagi pekerja sesuai kemampuan; modal (capital) merupakan amanah dari Allah swt. yang wajib dikelola secara baik dan penuh tanggung jawab; dan manusia dalam organisasi produksi menempati posisi yang strategis dan signfikan dibadadingkan dengan faktor produksi lainnya.

Referensi

Afzalurrahman. 1995. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, Terj. Soeroyo Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.

Ahmad, Solihin Bunyamin. 2010. Kamus Induk al-Qur’an Metode Granada. Tangerang: Granada Investa Islami.

Ali, Fachry. 2018. Ekonomi Politik Indonesia Sketsa Historis dan Masa Depan. Malang: Intrans Publishing.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2014. Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2018. Norma dan Etika Islam. Jakarta: Gema Insani.

Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna, Terj. Yudi. Jakarta: Zahra.

Chapra, M. Umer. 2006. Islam dan Tantangan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani.

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2014. Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana.

Djakfar, Muhammad. 2015. Wacana Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis dalam Era Global. Malang: UIN Maliki Press.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari’ah. Jakarta: Kencana.

Ghofur, Abdul. 2020. Falsafah Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Hardiono. 2020. Sumber Etika dalam Islam.” Dalam Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat, Volume 12, Edisi 2, Desember 2020: 26-36.

Haneef, Mohamed Aslam. 2010. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Analisis Komparatif Terpilih, Terj. Suherman Rosyid. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Hoetoro, Arief. 2017. Ekonomi Islam Perspektif Historis dan Metodologis. Malang: Empat Dua.

Ibrahim, dkk, Azharsyah. 2021. Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.

Idri. 2015. Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Kencana.

Janwari, Yadi. 2016. Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah hingga Masa Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Juhro, dkk, Solikin M. 2020. Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Kamal, Jaidil. 2020. “Pasar Faktor Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Dalam Jurnal an-Nahl Jurnal Ilmu Syari’ah, Vol. 7, No. 2, Desember 2020.

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009. Tafsir al-Qur’an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

_______ 2009. Tafsir al-Qur’an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Lestari, Niken dan Sulis Setianingsih. 2019. “Analisis Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi terhadap Produsen Genteng di Muktisari Kebumen Jawa Tengah). Labatila: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 3, No. 1, Desember 2019: 96-120.

Mahri, dkk, A. Jajang W. 2021. Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Marthon, Said Sa’ad. 2007. Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, Terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin. Jakarta: Zikrul Hakim.

Muhammad. 2004. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Nasution, dkk, Mustafa Edwin. 2007. Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.

Nur, Mahfuz. 2018. “Produksi dalam Islam.” Dalam Al-Arbah, Vol. 01, No. 2, Januari-Juni 2018.

Permana, Iwan. 2020. Hadits Ahkam Ekonomi. Jakarta: Amzah.

Ratnasari, Juni dan Siti Chodijah. 2020. “Kerusakan Lingkungan Menurut Sains dan Ahmad Mustafa al-Maraghi.” Dalam Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 5, No. 1, 01 Juni 2020.

Sahabuddin dan M. Quraish Shihab (et.al). 2007. Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata. Jakarta: Lentera Hati.

Sudarsono, Heri. 1997. Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia.

Tarigan, Azhari Akmal. 2012. Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur’an Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci. Medan: Citapustaka Media Perintis dan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah IAIN SU.

Tim Penulis. 2021. Kumpulan Teori Penafsiran al-Qur’an-al-Hadis dan Teori Ekonomi Islam menurut Para Ahli. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Wahyuningsih, Sri. 2022. “Konsep Etika dalam Islam.” Dalam Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman, Vol. 8, No. 1 Januari-Juli 2022: 1-9.

Yusoff, Zulkifli Haji Mohd. 2015. Kamus al-Qur’an Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam al-Qur’an. Malaysia: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd.

Diterbitkan

28-06-2023